เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

posted on 05 Jan 2011 18:57 by 50221364145

http://www.seal2thai.org/sara/sara016.htm

https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74399

http://www.ipecp.ac.th/cgi-binn/BP1/Program/chapter6/p1.html

www.youtube.com